I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) stanovují pravidla fungování a podmínky účasti v programu CASHBACK (dále také jen jako: ,,Program”/,,Program Cashback”), organizovaného společností AleRabat.com sp. z o. o. se sídlem na adrese Katowice (40-611), ul. Fabryczna 24, zapsané do Obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem Katowice-Wschód, Katowice, VIII. hospodářská komora Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000570132, se základním kapitálem ve výši 30.000,00 PLN, (splaceným v plné výši), disponující DIČ: 9542757135, IČ: 362184710, e-mail: [email protected] (dále jen jako: „Organizátor“).

2. Ve všech záležitostech, na které se nevztahují tyto VOP, platí obchodní podmínky Alerabat.com dostupné na webových stránkách. V případě, že Organizátor pro danou zemi zpřístupní další produkty, ve kterých umožňuje používání Programu, včetně zejména takových produktů, jako je Aplikace, Plug-in, jiný software nebo jiná infrastruktura, mohou být tyto Všeobecné obchodní podmínky k dispozici také na těchto místech.

3. Účast v Programu je dobrovolná.

4. Program je určen výhradně fyzickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost. Program není určen pro podnikatele.

5. Program má charakter bonusového prodeje a umožňuje jeho Účastníkům získat určitý počet Cashback bodů v souvislosti s objednávkou produktu nebo služby, na které se vztahuje Akce Cashback, od Partnera (dále jen: „Nákup“), nebo v souvislosti s Aktivní účastí v programu „Doporuč a získej“. Cashback body pak mohou být vyměněny za Odměnu v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP.

6. Na služby poskytované Organizátorem v rámci Programu se vztahují ustanovení zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sb. z. z roku 2002, č. 144, pol. 1204 se zm.).

7. Veřejná povaha internetu a využívání elektronicky poskytovaných služeb může znamenat riziko, že údaje Účastníků získají a upraví neoprávněné osoby, proto by Účastníci měli používat vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik a zejména používat k ochraně identity osob používajících internet antivirový software a software na ochranu identity.

II. DEFINICE

Pojmy s velkým počátečním písmenem, použité ve VOP, mají následující význam:

1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – tento dokument;

2. Webová stránka/Web– webová stránka dostupná na doméně alerabat.com, vlastněné a spravované Organizátorem, v rámci které je Účastníkovi zpřístupněn Program Cashback;


3. Alerabat.com – souhrnné označení pro Organizátorem zpřístupněné Webové stránky, Aplikace, Plug-in a další software nebo jinou infrastrukturu, pokud v příslušné zemi Organizátor umožňuje účast v Programu Cashback s využitím takového softwaru – v souladu s informací obsaženou na Webových stránkách a v takovém produktu. Pokud Organizátor v zemi dotyčného Účastníka určitý produkt neposkytuje, odkazy na něj se na tohoto účastníka nevztahují;

4. Účastník – zletilá osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která je uživatelem Alerabat.com a která se účastní Programu Cashback za podmínek stanovených v těchto VOP;


5. Spotřebitel – Účastník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku (PL), tj. fyzická osoba, která provádí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s její ekonomickou nebo profesní činností;

6. Pozvaná osoba – osoba pozvaná Účastníkem k účasti v Programu „Doporuč a získej“,

7. Body/Cashback body – body, které Účastník obdrží v rámci Programu. Body mohou být také označeny měnou Účastníka;

8. Partner/Partner organizátora – subjekt nebo osoba určená Alerabat.com, která je podnikem nezávislým na Organizátorovi, u něhož Nákup opravňuje Účastníka k získání Cashback bodů za podmínek stanovených v těchto VOP;

9. Program „Doporuč a získej“ – program doporučení určený pro Účastníky,

10. Akce/Akce Cashback (dále také v množném čísle jako: Akce/Akce Cashback) – propagační nebo podobný obsah prezentovaný na Alerabat.com, který informuje o možnosti Účastníka získat Cashback body výměnou za to, že si tento Účastník zakoupí konkrétní zboží nebo službu přímo u Partnera uvedeného v takové Akci;


11. Odměna – odměna související s bonusovým prodejem organizovaným Organizátorem a poskytovaná ve formě peněžních prostředků, které Účastníkovi náleží výměnou za nasbírané Cashback body

III. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČAST V PROGRAMU, CASHBACK ÚČET

Účast v Programu je pro Účastníka bezplatná a možná pod podmínkou, že informační systém, který Účastník používá, splňuje následující minimální technické požadavky:

1. V případě používání Programu na Webu:

1) počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu,

2) přístup k elektronické poště,

3) nejnovější verze webového prohlížeče s povoleným JavaScriptem a soubory Cookies,

4) program pro čtení souborů PDF;

2. V případě používání Programu v jiných produktech zpřístupněných Organizátorem, jako je Aplikace, Plug-in nebo jiné typy softwaru či infrastruktury (pokud jsou takové produkty v dané zemi dostupné):

1) správná instalace na kompatibilním zařízení, systému nebo podobném zařízení, v souladu s informacemi na stránkách Alerabat.com a v místě , kde je zpřístupněno;

2) přístup k internetu;

3) přístup k elektronické poště;

4) aktivní a správně nakonfigurovaná datová služba na zařízení, systému nebo podobném zařízení zpřístupněná telekomunikačním operátorem nebo funkční bezdrátové připojení.

3. Účastníkem Programu může být fyzická osoba, která splňuje všechny následující podmínky:

1) je starší 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům,

2) je Spotřebitelem,

3) jeho účasti v Programu nebrání žádné právní ani faktické překážky.

4. Aby se Účastník mohl účastnit Programu, musí si zaregistrovat účet na Alerabat.com a přečíst si a přijmout tyto VOP.

5. Účastník se může ve stejnou dobu Programu zúčastnit vždy pouze jednou, což znamená, že každý Účastník má na základě svého jména a příjmení s uvedeným číslem bankovního účtu nárok na jeden účet u Alerabat.com, na který se mu budou připisovat Cashback body. Organizátor má právo ověřit, zda má daný Účastník více než jeden účet, včetně práva požadovat od Účastníka vysvětlení. Pokud Organizátor získá důvodné podezření, že Účastník má na Alerabat.com více než jeden účet, je Organizátor oprávněn přiměřeně použít ustanovení kapitoly VII. VOP, zejména vypovědět smlouvu na základě ustanovení kapitoly VII., bod 3, odst. 1. Ustanovení kapitoly VIII. VOP se použijí obdobně. Pokud není na Alerabat.com pro danou zemi, kde Organizátor zpřístupňuje své produkty, uvedeno jinak, může se Účastník, který si zaregistroval účet Cashback prostřednictvím Webových stránek nebo jiného produktu Alerabat.com, přihlásit ke svému účtu na jiném produktu Alerabat.com pomocí stejných přihlašovacích údajů.

6. Není-li uvedeno jinak, Účastník vstupuje do Programu v době, kdy si úspěšně zaregistruje účet na Alerabat.com.

7. Každý Účastník je povinen zejména:

1) neposkytovat ani nepřenášet obsah, který je zakázán zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobnostní a jiná práva třetích stran,

2) používat Účet Alerabat.com a samotný Program nebo jakýkoli jeho prvek způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména prostřednictvím použití specifického softwaru nebo zařízení,

3) používat Účet Alerabat.com a samotný Program nebo jakýkoli jeho prvek způsobem, který je v souladu s obecně platnými právními předpisy, ustanoveními těchto VOP a obecnými pravidly používání internetu.

8. V souvislosti s ustanovením bodu III. odst. 3 čl. 2 této kapitoly VOP si Organizátor vyhrazuje právo ověřit splnění výše uvedených podmínek účasti v Programu, a to zejména tím, že požádá Účastníka o předložení prohlášení, že nevykonává podnikatelskou činnost. Pokud má Organizátor důvodné podezření, že učiněné prohlášení Účastníka neodpovídá skutečnosti, má právo smlouvu vypovědět v souladu s podmínkami upravenými v kapitole VII. těchto VOP.

IV. ZÍSKÁVÁNÍ CASHBACK BODŮ

1. V rámci Programu Cashback může Účastník získat body za nákupy zboží nebo služeb u Partnerů Organizátora uvedených v akci Cashback.

2. S výhradou výše uvedeného bodu 1 a ostatních ustanovení těchto VOP, zejména ustanovení kapitoly VI. těchto VOP, nárok na získání bodů vzniká pouze při nákupu produktů nebo služeb uvedených v aktivních Akcích prezentovaných na Alerabat.com. Doba trvání konkrétní Akce Cashback je vždy uvedena v samotné Akci a závisí na Partnerovi nabízejícím nákup zboží nebo služeb.

3. Informace o počtu Bodů, které může Účastník získat za provedení nákupu uvedeného v Akci Cashback, se vždy nachází v popisu dané Akce. Informace o počtu Bodů mohou být prezentovány zejména jako procento z ceny Nákupu, nebo jako pevný počet bodů udělených za Nákup, s výhradou dalších ustanovení těchto VOP. Cashback body vyjádřené jako procento z hodnoty ceny Nákupu, pokud není v samotné Akci výslovně uvedeno jinak, se udělují pouze za hodnotu čisté ceny zboží nebo služeb zahrnutých do Nákupu, bez nákladů na doručení nebo dodatečných nákladů.

4. Počet Bodů, které může Účastník získat za Nákup definovaný v rámci Akce Cashback, určuje v každém případě Partner.

5. Pro získání bodů musí Účastník:

1) přihlásit se ke svému účtu na Alerabat.com,

2) vybrat ze seznamu prezentovaného na Alerabat.com aktivní Akci Cashback, o kterou má zájem,

3) kliknout na odkaz „aktivovat Cashback“, který ho přesměruje z Akce Cashback přímo na webové stránky nebo službu příslušného Partnera, a

4) provést přímo u Partnera Nákup produktu nebo služby uvedené v Akci Cashback.

6. Pravidla pro realizaci Nákupu zboží nebo služeb od daného Partnera uvedeného v Akci určuje vždy sám Partner.

7. Při nákupu od Partnera uzavírá Účastník smlouvu o tomto Nákupu přímo s tímto Partnerem. Organizátor není stranou takového vztahu, zejména není prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb objednaných Účastníkem.

8. Při nákupu se musí Účastník vždy seznámit přímo na internetových stránkách nebo v rámci webu Partnera s podmínkami Partnera pro vyřizování objednávek zboží a služeb, včetně zejména všeobecných podmínek poskytování služeb, obchodních podmínek nebo podobných dokumentů Partnera.

9. Není-li Partnerem nebo samotným Organizátorem stanoveno jinak, nelze využití Programu v rámci daného Nákupu u Partnera kombinovat se slevami, akcemi, věrnostními programy nebo podobnými akcemi organizovanými jinými subjekty než Organizátorem, včetně samotného Partnera.

10. Aby byly Body správně připsány, měl by Účastník rovněž splnit následující technické podmínky související s nutnosti propojit Nákup daného Účastníka s Nákupem v rámci Programu provedeným v souladu s Akcí. Účastník by měl vždy:

1) Na zařízení, které používá pro přístup k Programu, mít povoleny soubory Cookie a JavaScript;

2) přejít na webovou stránku nebo stránky Partnera, kde bude provádět Nákup, pouze prostřednictvím odkazu přesměrovávajícího na tuto stránku – dostupného v Akci Cashback;

3) nepoužívat žádný mechanismus, software nebo jinou infrastrukturu, která blokuje nebo znemožňuje přesměrování Účastníka z Akce Cashback přímo na webovou stránku nebo stránky Partnera, včetně těch, které znemožňují Organizátorovi sledovat přesměrování z odkazu v Akci na webovou stránku nebo stránky Partnera;

4) používat zprávy a pokyny zobrazené na Alerabat.com.

11. Nedodržení podmínek uvedených v bodě 10 výše ze strany Účastníka, včetně zejména přerušení přesměrování, například v důsledku uzavření nebo obnovení webových stránek Partnera, přechodu na jiné stránky, použití softwaru třetí strany nebo infrastruktury, která přeruší přesměrování, může mít za následek nesprávné připsání Bodů nebo úplné znemožnění připsání Bodů, a to i v případě, že Účastník splnil všechny ostatní podmínky pro získání bodů, včetně dokončení Nákupu.
12. Organizátor nenese odpovědnost za nepřipsání nebo nesprávné připsání Bodů v důsledku Nákupů provedených v rozporu s podmínkami uvedenými v bodech 10-11 výše. Takové Nákupy nemusí být Organizátorem z technických důvodů zaregistrovány a nejsou předmětem reklamace.

13. S výhradou podmínek pro získání Bodů uvedených ve výše uvedených ustanoveních obdrží Účastník Cashback body, pokud jsou splněny následující podmínky:

1) Uskutečnění Nákupu – což znamená úspěšné podání objednávky zboží nebo služby uvedené v Akci Cashback u Partnera, provedené po přechodu přímo na webové stránky nebo službu Partnera prostřednictvím odkazu přesměrovávajícího na tyto webové stránky nebo službu. Odkaz přesměrovávající z Akce Cashback na webové stránky nebo službu Partnera je pokaždé uveden v Akci;

2) Platba za Nákup – čímž se rozumí, že Partnerovi je připsána celá částka platby za produkt nebo službu zakoupenou Účastníkem u Partnera, včetně nákladů na doručení nebo jiných nákladů souvisejících s Nákupem a v souladu s objednávkou učiněnou u Partnera. V případě, že Účastník při Nákupu zvolil jiný způsob platby než přímý převod na účet Partnera, zejména platbu na dobírku, považuje se za okamžik platby okamžik, kdy Partner obdrží od provozovatele, který přijímá nebo zpracovává platbu za nákup účastníka, informaci o tom, že Účastník provedl platbu;

3) Neuplatnění zákonného nebo smluvního práva Účastníka na odstoupení od smlouvy nebo výskyt jiných případů, kdy k Nákupu zboží nebo služeb fakticky nedojde.

14. Pro vyloučení pochybností Organizátor uvádí, že pro získání Bodů musí Účastník řádně splnit všechny podmínky pro jejich získání uvedené v těchto VOP, včetně zejména těch, které mají technickou povahu podle bodu 10 a organizační povahu podle bodu 11.

15. Body, které účastník obdrží, se uloží a jsou viditelné jako zůstatek po přihlášení Účastníka k účtu.

16. Poté, co Účastník uskuteční Nákup, Organizátor potvrdí Partnerovi, že Účastník řádně splnil podmínky pro získání Bodů, včetně zejména podmínek uvedených v bodě 11, a informuje o tom Účastníka buď formou připsání Bodů k jeho bodovému zůstatku, nebo přidělením určitého statusu k danému Nákupu či změnou tohoto statusu podle podmínek uvedených níže. Změny statusu Nákupu se provádějí ve lhůtách stanovených na Alerabat.com, nejdéle však 90 dní od data potvrzení. Ve výjimečných situacích z důvodů, které Organizátor nemůže ovlivnit, může být tato lhůta prodloužena.

17. V rámci Programu se Body udělují samostatně – za každý řádně zrealizovaný Nákup.

18. Účastník získá Body v době, kdy Nákup, za který mají být připsány, získá status „Schváleno“. Statusy Nákupů a Bodů jsou viditelné v účtu Účastníka.

19. Nákupy mohou mít následující statusy:

1) „Čekající“ – takový status má Nákup, za který Účastníkovi dosud nebyly přiděleny Body z důvodu, že Účastník nesplnil všechny výše uvedené podmínky pro získání Bodů, nebo Partner dosud nepotvrdil, že Účastník splnil všechny organizační podmínky (bod 11) pro získání bodů;

2) ,,Schváleno“ – tento status získá Nákup poté, co Organizátor obdrží od Partnera potvrzení, že Účastník splnil všechny organizační podmínky (bod 11) pro získání výše uvedených Bodů a poté, co Organizátor ověřil, že Účastník splňuje ostatní podmínky. Od okamžiku, kdy Nákup získá status „Schváleno“, jsou Body náležející za tento nákup přičteny k zůstatku a Účastník je může použít v souladu s dalšími ustanoveními VOP. Organizátor upozorňuje, že Nákup může získat status „Schváleno“ nejdříve po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a v případě, že Partner v rámci své činnosti prodlouží zákonnou lhůtu pro odstoupení od smlouvy nebo zavede smluvní lhůtu pro odstoupení od smlouvy – nejdříve po uplynutí poslední z těchto lhůt a potvrzení Partnera, že Účastník nevyužil svého práva odstoupit od nákupu zakoupeného zboží nebo služby;

3) „Odmítnuto“ – tento status je přidělen Nákupu, který byl dříve označen statusem „Čekající“ a který nemůže být schválen a vést k připsání bodů Účastníkovi z důvodu nesplnění všech podmínek Programu ze strany Účastníka.

20. Účastník získá nárok na Body v době, kdy se status Nákupu, za který mu Body přísluší, změní na „Schváleno“. K zůstatku na účtu Účastníka jsou přičteny pouze Body za Nákup se statusem „Schváleno“ a stávají se z nich Body, které Účastník řádně získal a které lze vyměnit za Odměnu v souladu s ustanoveními kapitoly VI. VOP.

21. Body, které Účastník v Programu obdrží, jsou platné 547 dní ode dne jejich připsání k zůstatku Účastníka poté, co Nákup, za který byly přiděleny, získal status „Schváleno“ v souladu s bodem 19 výše. Body lze vyměnit za Odměnu pouze v souladu s podmínkami kapitoly V. těchto VOP, a to výhradně v době jejich platnosti. Účastník je vyzván k uplatnění Bodů před uplynutím doby jejich platnosti. Po uplynutí doby platnosti Body propadají bez možnosti jejich obnovy.

22. Informace o datu vypršení platnosti Bodů za každý schválený Nákup, za který byly připsány, jsou viditelné na Účtu Účastníka.

23. Informace o Bodech, které Účastník vyměnil za Odměnu, se zobrazí na zůstatku Účastníka se statusem „Uplatněno“.

24. Účastník získává Body v množství uvedeném pokaždé v rámci Akce Cashback. Pokud jsou v Akci uvedeny Body v procentech z hodnoty Nákupu, pak pokud není v samotné Akci výslovně uvedeno jinak, jsou Body připisovány pouze z hodnoty čisté ceny zboží nebo služeb zahrnutých v Nákupu, bez ceny za doručení nebo dodatečných nákladů. Není-li uvedeno jinak, Body se připisují za čistou cenu, kterou Účastník za zboží nebo službu fakticky zaplatil. V případě, že Účastník využije v rámci Nákupu slevové kódy, propagační akce, programy, slevy, které jsou kombinovány s Programem – bude se při výpočtu množství připisovaných Bodů vycházet z ceny, kterou Účastník fakticky zaplatil. Není-li uvedeno jinak, platí, že pokud Účastník zaplatí cenu nákupu dárkovými poukazy, Body získanými prostřednictvím věrnostních nebo partnerských programů, vouchery a podobnými mechanismy, nejsou Účastníkovi za Nákup přiděleny žádné Body. Pokud Účastník zaplatí pouze část kupní ceny zboží nebo služby pomocí těchto mechanismů, Body se připisují pouze za tu část čisté ceny zboží nebo služby, kterou Účastník zaplatil jiným způsobem než pomocí těchto mechanismů – v souladu se standardními způsoby platby, které Partner poskytuje.

V. PROGRAM „DOPORUČ A ZÍSKEJ“

1. Program „Doporuč a získej“ je určen pro účastníky Programu Cashback. V rámci programu „Doporuč a získej“ může Účastník získávat Body za úspěšnou účast v programu „Doporuč a získej“.

2. Za účelem účasti v programu „Doporuč a získej“ si Účastník prostřednictvím webových stránek vytvoří individuální doporučující odkaz, který sám zpřístupní Pozvané osobě (pozvaným osobám). Účastník má právo sdílet doporučující odkaz s více než jednou Pozvanou osobou a Organizátor v tomto ohledu nestanoví žádné omezení.

3. Účastník programu „Doporuč a získej“ získá Body pokaždé, když Pozvaná osoba provede Nákup v hodnotě vyšší než 70,00 PLN během 30 dnů od data své registrace na Webových stránkách a tato transakce získala status „Schváleno“ v souladu s ustanoveními kapitoly IV., bodu 19, čl. 2 VOP („Aktivní účast“).

4. Pozvaná osoba, která se zaregistrovala na Webové stránce prostřednictvím individuálního doporučujícího odkazu získaného od Účastníka Programu Cashback, která během 30 dnů od této registrace uskutečnila Nákupy v hodnotě vyšší než 70,00 PLN a této transakci byl přidělen status „Schváleno“ v souladu s ustanoveními kapitoly IV., bod 19, čl. 2 VOP, obdrží Body jednorázově. Po dokončení výše uvedené registrace se Pozvaná osoba stává Účastníkem.

5. V programu „Doporuč a získej“ může každý účastník získat maximálně 150 Bodů za Aktivní účast. Účastník může získat Body jednou za každou Pozvanou osobu, která se Aktivně zúčastní programu „Doporuč a získej“. Jednorázové získání Bodů znamená, že v případě, že Pozvaná osoba po Aktivní účasti vystoupí z programu „Doporuč a získej“ (včetně odstranění svého účtu na webu) a znovu obdrží individuální doporučující odkaz a Aktivně se zúčastní programu, Body programu „Doporuč a získej“ nebudou přičteny ani Účastníkovi, ani této Pozvané osobě. Kromě toho nebudou Body přiděleny za Aktivní účast Pozvaných osob, které již mají profil na webu AleRabat.com a které si vytvořily další profil na webu AleRabat.com, aby mohly využít programu „Doporuč a získej“.

6. S výhradou ostatních ustanovení těchto VOP, zejména ustanovení kapitoly IV., k získání Bodů v programu „Doporuč a získej“ opravňuje Aktivní účast.

7. Informace o počtu Bodů, které může Účastník a Pozvaná osoba získat za Aktivní účast v programu „Doporuč a získej“, jsou pokaždé uvedeny v popisu programu „Doporuč a získej“. Informace o počtu Bodů mohou být prezentovány zejména jako procento z ceny Nákupu nebo jako pevný počet Bodů přidělených za Aktivní účast. Body vyjádřené jako procento z hodnoty ceny Nákupu, pokud není v samotné Akci výslovně uvedeno jinak, se udělují pouze za hodnotu čisté ceny zboží nebo služeb zahrnutých do Nákupu, bez nákladů na doručení nebo dodatečných nákladů.

8. Přidělování Bodů za Aktivní účast je automatizované a za správný postup jejich přidělování odpovídá Organizátor. Body, které obdrží Účastník a Pozvaná osoba, se uloží a jsou viditelné jako zůstatek po přihlášení Účastníka k účtu.

VI. VÝMĚNA BODŮ CASHBACK

1. V rámci tohoto Programu může Účastník vyměnit Body, které mu byly připsány k účtu v důsledku toho, že Nákup získal status „Schváleno“, za Odměnu.

2. Účastník může vyměnit Body za Odměnu v poměru: Bod vůči určité hodnotě vyjádřené v měně, v souladu s přepočítacím koeficientem uvedeným v Účtu.

3. Účastník může Body vyměnit, když na svém zůstatku dosáhne minimální hranice Bodů připsaných za Nákupy, které získaly status ,,Schváleno“. Počet Bodů, který představuje minimální hranici pro nárok na výplatu uvedenou v předchozí větě, je uveden na Alerabat.com po přihlášení k Účtu.

4. Pro výměnu Bodů za Odměnu musí Účastník podat příkaz k výměně Bodů za Odměnu a k výplatě Odměny prostřednictvím formuláře, který je k dispozici po přihlášení k Účtu. Za tímto účelem bude Účastník vyzván k poskytnutí údajů označených jako povinné, zejména čísla bankovního účtu, na který má Organizátor převést Odměnu, a v případě, že Účastník nařídí výplatu pomocí externí služby zprostředkování plateb, bude požádán o výběr tohoto systému z těch, které jsou k dispozici na Alerabat.com.

5. Organizátor vyplatí Odměnu převodem finančních prostředků na bankovní účet určený Účastníkem nebo převodem prostřednictvím externího zprostředkovatele plateb, a to nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dní (tj. s výjimkou sobot, nedělí, státních svátků a dnů pracovního klidu).

6. Za moment přiznání Odměny Účastníkovi se považuje okamžik, kdy jsou finanční prostředky předány k výplatě.

7. Hodnota provedené výplaty je pokaždé hodnotou jednorázově přiznané Odměny.

8. V případě, že si Účastník přeje vyměnit Body za Odměnu a její následnou výplatu, může vyměnit a vyplatit pouze všechny Body, které má na svém zůstatku, s výhradou ostatních ustanovení těchto VOP. Účastník nemůže převést a vyměnit pouze část Bodů.

9. Účastník může získané Body použít pouze k výměně za Odměnu v peněžní formě, v souladu s výše uvedenými pravidly.

10. Účastník nesmí získané Body převést na jiné osoby.

11. Organizátor může odmítnout výměnu Bodů za Odměnu a její vyplacení Účastníkovi a také zrušit Body, které již byly připsány na zůstatek Účastníka, a to ze závažných důvodů, kterými se rozumí důvodné podezření na porušení obecně závazných právních předpisů ze strany Účastníka, zejména v případě pokusu o spáchání zákonem zakázaného jednání prostřednictvím Programu, Alerabat.com nebo jejich prvků, pokusu Účastníka o obcházení mechanismů a pravidel Programu, včetně pochybností Organizátora o totožnosti daného Účastníka nebo jím poskytnutých údajů.

12. Odměna vyplacená Účastníkovi, jejíž jednorázová částka nepřesahuje částku 2 000 PLN, je osvobozena od daně podle čl. 21 odst. 1 bod 68 zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991 (PL), pokud Účastník tyto prostředky neobdrží v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

13. Pokud hodnota Odměny přiznané Účastníkovi jednorázově přesáhne částku 2 000 PLN, vyplatí Organizátor Účastníkovi na základě příslušných ustanovení zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991 (PL) cenu sníženou o daň z příjmu, kterou je povinen zaplatit z přiznané Odměny.

14. Přijetím těchto VOP Účastník bere na vědomí a prohlašuje, že jeho účast v Programu Cashback a Nákupy uskutečněné v rámci Programu nesouvisejí s jeho podnikáním. Potvrzuje tak, že Organizátor programu Cashback je oprávněn uplatnit na Odměny, které mu byly vydány, osvobození od daně podle čl. 21 odst. 1 bod 68 zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991 (PL). Účastník rovněž bere na vědomí, že uvedením nepravdivých údajů přijímá majetkovou a finančně-trestní odpovědnost za to, že Organizátor nevybere/nesprávně vybere paušální daň z příjmu z titulu výher v soutěžích.

VII. KONEC ÚČASTI V PROGRAMU

1. Účastník může kdykoli s okamžitou platností vypovědět smlouvu o účasti v Programu, a to písemným prohlášením zaslaným na adresu sídla Organizátora nebo e-mailem na adresu: [email protected].

2. Odstranění Účtu Alerabat.com je ekvivalentní s vypovězením smlouvy o účasti v Programu ze strany Účastníka, o kterém se hovoří v bodě 1.

3. Organizátor může z oprávněných důvodů vypovědět Účastníkovi smlouvu se 14denní výpovědní lhůtou. Za závažné důvody uvedené v předchozí větě se považuje:

1) porušení VOP ze strany Účastníka,

2) porušení platných právních předpisů ze strany Účastníka v souvislosti s Programem,

3) jednání Účastníka, které představuje pokus o obejití VOP nebo zabezpečení a fungování Programu.

4. V případě vypovězení smlouvy Organizátor sdělí Účastníkovi důvody pro vypovězení.

5. Ukončení účasti v Programu (včetně vypovězení smlouvy samotným Účastníkem, jak je uvedeno v bodech 1 a 2, včetně jejího vypovězení ze strany Organizátora z důvodů uvedených v bodech 3 výše) povede ke ztrátě možnosti vyměnit Body za Odměnu.

6. Účastník, který hodlá vypovědět smlouvu o účasti v Programu, je povinen – nakolik je to možné – vyměnit své nasbírané Body za Odměnu a dát pokyn k její výplatě za podmínek stanovených v těchto VOP. Pokud Účastník vypoví smlouvu, aniž by předtím vyměnil Body za Odměnu a dal pokyn k její výplatě, nevyužité Body budou zrušeny – propadnou bez možnosti jejich obnovy.

7. V případě vypovězení Smlouvy ze strany Organizátora v souladu s bodem 3 výše, je Účastník vyzván, aby své nasbírané Body vyměnil za Odměnu a dal pokyn k její výplatě ve výpovědní lhůtě uvedené v bodě 3. Pokud Účastník ve výpovědní lhůtě nevymění body za Odměnu a nedá pokyn k její výplatě, nevyužité Body budou zrušeny – propadnou bez možnosti jejich obnovy.

8. V případě, že Organizátor vypoví Účastníkovi smlouvu způsobem uvedeným v bodě 3 výše, během výpovědní lhůty je Účet Účastníka a jeho účast v Programu pozastavena, což znamená, že Účastník nebude dostávat nové Body za Nákupy uskutečněné od data výpovědi.

9. Organizátor může Program ukončit. Účastníkům bude takové rozhodnutí oznámeno nejpozději 30 dní předem. Během této doby mohou Účastníci vyměnit Body za Odměnu a dát pokyn k jejímu vyplacení v souladu s VOP. Po skončení Programu budou Body, které Účastník nevyužije, zrušeny – propadají bez možnosti jejich obnovy.

10. Účastník může – do 14 dnů od uzavření smlouvy (vstupu do Programu) – od smlouvy o účasti v Programu odstoupit bez udání důvodu předložením příslušného prohlášení v tomto smyslu. Pro zachování této lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím.

11. Čtrnáctidenní lhůta se počítá od data uzavření smlouvy.

12. Po obdržení prohlášení Účastníka o odstoupení od smlouvy zašle Organizátor na e-mailovou adresu Účastníka potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

13. Právo na odstoupení od smlouvy ze strany Účastníka je vyloučeno pouze v případě poskytování služby, pokud Organizátor plnil kompletně službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením poskytování, že po plnění ze strany Organizátora mu zanikne právo na odstoupení od smlouvy.

VIII. REKLAMACE A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Reklamace týkající se programu lze zasílat Organizátorovi písemně na adresu: ul. Fabryczna 24, Katowice (40-611), e-mailem na adresu: [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na Alerabat.com.

2. Reklamace týkající se přidělení a výměny Bodů za Odměnu v rámci Programu lze podat do 90 (devadesáti) dnů od data transakce, která zakládá nárok na jejich přidělení, resp. od data objednávky výměny Bodů za Odměnu a její vyplacení.

3. Reklamace by měla obsahovat: jméno, příjmení, adresu subjektu, který ji podává, telefonní číslo a e-mailovou adresu, včetně podrobného popisu a důvod reklamace.
4. Organizátor si může od osoby, která podává reklamaci, vyžádat veškeré informace potřebné pro řádné posouzení reklamace a doklady potvrzující transakci, která opravňuje k přidělení Bodů, tj. zejména: potvrzení o provedení Nákupu, potvrzení o podání objednávky, fakturu s viditelným datem prodeje nebo poskytnutí služby, částkou k úhradě, číslem objednávky a druhem objednaného zboží nebo služby. Pokud reklamující neposkytne požadované informace a dokumenty, je organizátor oprávněn na reklamaci nebrat zřetel.

5. Organizátor posoudí reklamaci neprodleně, nejpozději během 30 pracovních dní od jejího obdržení.

6. Organizátor bude reklamujícího o vyřízení reklamace informovat ve výše uvedené lhůtě písemně nebo e-mailem na adresu uvedenou v podané reklamaci.

7. Účastník může využít mimosoudních postupů pro podání reklamace a vymáhání nápravy v souladu s pravidly uvedenými na www.uokik.gov.pl v části „Řešení spotřebitelských sporů“. Účastník může zejména:

1) získat bezplatnou pomoc ve věci vyřešení sporu mezi Účastníkem a Organizátorem a využít pomoci okresního (městského) ochránce práv spotřebitele nebo sociální organizaci, jejímž úkolem je ochrana spotřebitelů(mj. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na bezplatné spotřebitelské lince 800 007 707 a Sdružení polských spotřebitelů na e-mailové adrese [email protected];

2) podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Informace týkající se Programu budou účastníkům sdělovány prostřednictvím zpráv na stránkách alerabat.com nebo zasílány na korespondenční adresu, a to formou e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem v Účtu.

2. V případě změn VOP bude účastník informován o všech změnách VOP prostřednictvím informací na webových stránkách, kde budou uvedeny změny a datum jejich účinnosti. Datum nabytí účinnosti změn nebude kratší než 14 dní od data jejich vyhlášení. Pokud Účastník nesouhlasí s novým obsahem VOP, je povinen to oznámit Organizátorovi do 14 dnů od data oznámení změny VOP. Informování Organizátora o nesouhlasu s novým obsahem VOP bude mít za následek ukončení účasti v Programu. V takovém případě je Účastník povinen vyměnit své Body za Odměnu a vyplatit Odměnu v souladu s bodem VI. VOP do 14 dnů od data vypovězení Smlouvy. Pokud účastník nevymění Body za Odměnu a nedá pokyn k jejímu vyplacení ve lhůtě uvedené v předchozí větě, nevyužité Body budou zrušeny – propadnou bez možnosti jejich obnovy.

3. V případě, že Organizátor zpřístupní Program pro danou zemi také v jiných svých produktech, včetně zejména Aplikace, Plug-in, jiného softwaru nebo infrastruktury, mohou být informace o změnách VOP umístěny také v těchto produktech nebo jejich prostřednictvím.

4. Nestanoví-li platná ustanovení zákona jinak, řídí se veškeré spory vyplývající z těchto VOP polským právním řádem.

5. V případě, že platná ustanovení právních předpisů země obvyklého pobytu Účastníka nebo jiné předpisy platné pro Spotřebitele stanoví pro Spotřebitele výhodnější podmínky než ustanovení polského práva a ustanovení těchto VOP, použijí se ustanovení výhodnější pro Spotřebitele.

6. Nestanoví-li platná ustanovení zákona jinak, budou případné spory mezi Organizátorem a účastníkem řešit příslušné polské soudy.