Aby bylo možné využívat služby poskytované servisem Buykers.com je nutné přijmout následující provozní řád v celém jeho rozsahu.

Internetová služba Buykers.com (dále jen "služba") je zaměřen na podporu myšlenky umožnit bezpečné a levné nakupování na internetu. Ve službě, mimo jiné, shromažďujeme a zveřejňuje slevové kódy, promo akce a reklamní katalogy nabízené třetími stranami, tj. Internetové obchody a on-line prodejci. Používání služby je zcela zdarma a dobrovolné. Současně servis Buykers.com nenabízí služby a výrobky nabízené na zveřejněných seznamech slevových kódů. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s českým právem a předpisy servisu.

Uživatelský účet - založen uživatelem v souladu s předpisy služby. Používání nebo použití - použití, kopírování, distribuce, změna, úprava, zpracování, překlad, a jakákoli jiná opatření musi být v souladu se řádem servisu. Třetí osoba - fyzická osoba, právnická osoba nebo právnická organizace bez právní subjektivity, která není uživatelem.

Provozní řád - řada ustanovení, kterou je třeba přijmout v celku, pokud chceme používat službu. Představuje úplnou dohodu mezi Uživatelem a majitelem služby týkající se využívání služby. Registrace – Když si Uživatel založí uživatelský účet na webových stránkách, vyplněním registračního formuláře dostupného prostřednictvím služby.

Uživatel - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která těží jakýmkoli způsobem a v jakékoliv souvislosti ze služby, má registrovaný s účet na webových stránkách Servisu. Servis - celé prostředí a obsah webových stránek www.buykers.com, spolu s aktualizacemi a doplňky.

Majitel servisu je Buykers.com společnost s r.o. ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice. Slova v jednotném čísle zahrnují ve svém rozsahu množné číslo a naopak. Slova používané v gramatické kategorií udržují svůj význam i v jiných gramatických kategoriích.

Uživatelé mohou používat Službu, pouze v souladu s podmínkami stanovenými v řádu po předchozím souhlasu a v souladu s platnými zákony. Použití webové stránky může být pouze pro nekomerční a osobní použití jediného uživatele. Případné výjimky jsou poskytovány pouze v obsahu řádu.

Všeobecná bezpečnost

Jako součást postupů s cílem zajištění bezpečnosti uživatelů służby. Uživatel služby, který souhlasil s řádem, v souvislosti s jakýmkoli použitím těchto stránek a jakékoliv souvislosti se službou, se zavazuje že:

nebude posílat přes servis informace o podnikatelské činnosti (např. spam) jiným uživatelům. Nebude, organizovat nebo jinak se podílet na čínostech, které jsou nekalou soutěží v souladu se zákonem ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé hospodářské soutěži (Ústavy číslo v souladu s Evropskými normami 03.153.1503 J. T.). Nebude šířit viry a jakýkoliv jiný škodlivý software. Nebude získávat údaje jiných uživatelů pro přihlášení k jejích účtu na servisu, nebo pokoušet se v jakýkoliv jiný způsob získávat údaje. nebude sbírát informace o jiných uživatelích, včetně pomocí speciálního software (např. tzv. pavouky ). Nebude vysílat žádný nelegální obsah, například pornografické, fašistické, nacistické, navolávající do trestného činu, nebo jiné, které jsou zakázány podle pravidel obecného práva.

Nebude organizovat žádné obchodní soutěže, loterie, turnaje a jiné podobné aktivity. Nebude shromažďovat žádné osobní údaje v souvislosti s používáním služby, zejména osobních databází uživatelů servisu.

Nebude zavádět žádný software ani ne podniká žádné kroky, které by mohly narušit fungování servisu. Nebude nikoho přemlouvat k porušení předpisů. Převezme plnou odpovědnost za umístěny nebo navrhované na webových stránkách.

Bude informovat Majitele Servisu o jakémkoliv porušení bezpečnosti nebo případů používání účtu nepovolanými osobami, o kterých získal informace . Nebude používat nelegálně, v souvislosti s používáním servisu, jakéhokoliv průmyslového vzoru, ochranné známky, patentu nebo jiná práva vyplývající z takových práv jaké jsou na příklad autorská práva, práva k duševnímu vlastnictví, práva průmyslového vlastnictví, práva ochranné známky, patentové právo a jiných platných zákonů.

Bezpečnost osobních údajů a registrace

Za účelem zajištění bezpečnosti osobních informací a registraci, uživatel, který souhlasil s řádem, se zavazuje:

zadávat údaje o své osobě v souladu s realitou a skutečností. Nesdělovat nikomu heslo do svého nebo cizího účtu nebo přijmout jiná opatření, která by mohla vést ke zveřejnění údajů třetí osobě bez výslovného souhlasu uživatele.

nebude tvořit více než jeden účet na internetových stránkách pro svou osobu. Nebude tvořit účet pro jinou osobu. Nebude používat webové stránky pro své vlastní ekonomické, obchodni účely nebo reklamy, s výjimkami stanovenými v provozním řádu.

nebude podnikat žádné kroky, které by mohly porušovat práva jiných uživatelů servisu, stejně jako jiných třetích stran v souvislosti s používáním servisu.

Přijetím provozního řádu Uživatel prohlašuje, že:

a) má plnou způsobilostí k právním úkonům;

b) dává pravdivé a správné osobní údaje. Jste plně odpovědni za přesnost a správnost údajů. Pokud poskytnete nepravdivé, nesprávné nebo jinak pochybné data, majitel si vyhrazuje právo smazat účet uživatele s oznámením uživateli.

Registrace se provádí prostřednictvím registračního formuláře dostupného na hlavní stránce. Pro registraci prosím vyplňte formulář: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a uživatelské jméno a heslo pro váš účet. Uživatel může kdykoli zastavit proces registrace, čímž se odstraní zaznamenaná data ze služby. Aby bylo možné využívat služeb servisu, každý uživatel musí provést proces přihlášení na webových stránkách prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného na domovské stránce. Protokolování se provádí zadáním login (uživatelské jméno) a hesla vašeho účtu. Vstup nemůže porušovat práva třetích osob, jakož i obsahoat nelegální obsah nebo porušovat jakékoliv osobní zájmy. Uživatelské heslo by se mělo skládat z minimálně 5 znaků.

Zadáním svých kontaktních údajů pro úspěšnou registraci, Uživatel potvrzuje pravost zadaných údajů. Uživatel po řádné registraci obdrží e-mail s potvrzením o registraci na e-mailovou adresu kterou uvedl během registrace. V případě poskytnutí nepravdivých údajů uživatelem, porušování osobních práv jiným uživatelem nebo třetí osobou, majitel Servisu má právo:

a) pozvat uživatele, aby okamžitě odstranil data, které jsou nepravdivé;

b) zablokovat účet, aby do chvíle kdy se tato tuto záležitost vyjasní;

c) odstranit uživatelský účet , který ignoruje varování.

Nesmíte provádět následující úkony za úplatu nebo bezplatně předat účty jiným uživatelům nebo třetím osobám.

Majitel stránek nenese odpovědnost za:

a) jakýkoliv obsah které Uživatel umístil v souvislosti s užíváním servisu.

b) jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s předložením ze strany uživatele servisu jakékoliv prohlášení o úmyslu nebo znalosti při používání servisu.

c) podvodné používání ze strany uživatelů, v souvislosti s vaším používáním webových stránek pro jakýkoli průmyslový design, ochranné známky, patenty nebo jiná práva vyplývající z na příklad, autorských práv, práva k duševnímu vlastnictví, práva průmyslového vlastnictví, práva ochranné známky, patentové právo a dalších platných zákonů.

d) jakékoliv akce uživatele servisu v souvislosti s používáním servisu, na jejichž základě u jiných uživatelů nebo třetích osob došlo k nějakému poškození, peněžitému nebo nepeněžitému, , mimo jiné taky z důvodu nepřátelského softwaru, jež by mohla vést k nároku na náhradu škody, odškodnění nebo jakýmikoli jinými pohledávkami,

e) zpřístupnění obsahu, k němuž je přístup získán jinými uživateli a třetími stranami, které byly dobrovolně zveřejněnény na stránkách ze strany uživatelů.

Majitel služby nenese žádnou odpovědnost pro ztracené výhody uživatele.

Informace uvedené v popisu kupónů na Buykers.com se mohou lišit od skutečných nabídek uvedených v obchodech. Portál Buykers.com neručí za nesprávné informace a prošlé kupóny. Zároveň se snažíme zajistit, aby kupóny byly průběžně aktualizovány a neobsahující chyby.

Majitel servisu si vyhrazuje právo do:

odstranění obsahu nebo informace uživatele, pokud se ukáže být neslučitelnou s ustanoveními pravidli či platnými právními předpisy. Do výběru nebo zmírnění jakéhokoli obsahu umístěného který měl být umístěn uživatelem, kdykoliv a bez podání důvodu. Použití obsahu nahraného uživatelem, názvu servisu, jeho popisu, grafické prvky a jiné prvky identifikujicí servis pro účely propagace . Povolení uvedené v této sekci se týká možnosti publikování pro marketingové účely výše uvedených údajů v tiskových zprávách, použití jich jako součásti propagačních aktivit prováděných v rámci servisu, stejně jako na celém internetu a jiných médiích. Vystavit reklamního obsahu na servisu.

...toho že může kdykoli, z jakéhokoli důvodu pozastavit nebo úplně vyloučit možnost poskytování služeb ze strany poskytovatele služby nebo změnit podmínky. Umístění tzv. hypertextových odkazů na jiné internetové stránky, které nepatří majitelovi servisu nebo pod jeho kontrolu. Majitel nenese odpovědnost za obsah, zasady, ochrany osobních údajů, nebo postupy stránek třetích stran. Blokování možnosti využítí servisu uživatelem v případech, které jsou odůvodněny podle zakon, práv a závazků jiných subjektů (např. porušení firmy, názvy, ochranné známky).

Uživatel má právo:

Vlastnit svůj vlastní účet na webových stránkách. Přístupovat, upravovat nebo odstranit svá osobní data pomocí účtu. Uživatel se může obrátit na e-mailovou adresu [email protected] ohledně jakékoliv záležitosti týkající se fungování servisu. Procházet historii aktivit na svém účtu. Vysílat komentáře na fóru Servisu. Kontaktaktovat s jinými uživateli prostřednictvím chatu. Komentovat a hodnotit svůj obsah a obsah které publikují jiní uživatelé.

Uživatelé mají právo se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí. .Uživatel má rovněž nárok na stížnost, kdy si myslí že servis jedna v nesouladu jednacím s provozním řádem, nebo jestli si myslí že Majitel nedodržuje své povinností služeb podle řádu. Uživatel může podat stížnost s vysvětlením skutečností prostřednictvím e-mailové adresy Majitele servisu. Reklamace musí být podána písemně na adresu Majitele servisu nebo na e-mail majitele servisu.

Stížnost musí být podána nejpozději do jednoho týdne od události, která vedla ke stížnosti. Stížnosti podané po uplynutí této doby budou zamítnuty . Po přezkoumání odvolání (stížnosti) obdržíte odpověď e-mailem do 14 dnů a důvody pro obsazené pozice. V odůvodněných případech tato lhůta může být prodloužena. Stížnost se zabýváme jednou, nebude znovu zvážená.

Uživatel má právo upustit od služeb a odstranit patřící osobní data ze svého uživatelskému účtu kdykoliv. Chce-li přestat používat servis, Uživatel musí informovat majitele písemně . Za datum rezignace bude považováno datum doručení dopisu vzdání se majitelovi.

Zřízení reklamy v souvislosti s vaším používáním servisu je možné pouze se souhlasem Majitele servisu. Se souhlasem majitele, reklamu stránkách mohou umístit právnické osoby, subjekty bez právní subjektivity a jednotlivci. Předložit žádost o povolení poslat Majitelovi spolu se svými specifikacemi, aby bylo možné učinit konkrétní opatření, k umístení reklamy.

Veškerý obsah a forma reklamy nesmí porušovat ustanovení těchto předpisů a platného práva. Majitel nenese odpovědnost za obsah a formu reklamy. Odpovědnost za obsah reklamy nese inzerent, na základě rizika. Při umístění reklamy, která má být ve prospěch třetí osoby, Uživatel musí mít příslušné povolení subjektu. Třetí strany mohou umístit své reklamy na těchto stránkách za podmínek individuálně sjednaných s Majitelem.

Jakákoli forma a obsah webových stránek, včetně textu, fotografie, počítačové grafiky, počítačové animace, kódu stránky na kterých je servis a další prvky, které ještě nebyly zavedeny do provozu Uživatelem, jsou duševním vlastnictvím, pro které je Majitel servisu registrován nebo výhradně oprávněn používat. Veškeré používání Uživatelů nebo třetí strany dříve zmíněného obsahu těchto stránek bez výslovného souhlasu plnomocného subjektu, je zakázáno a má za následek odpovědnost za případné škody na straně uživatele nebo třetí strany na základě ustanovení autorského práva, práva duševního vlastnictví, ustanovení Kodexu civilního a dalšími příslušnými zákony. Umístěním obsahu v systému pro třetí stranu, uživatel servisu výslovně prohlašuje, že je oprávněn používat obsah ve formě a rozsahu, v jakém to udělal. Odpovědnost za nedbalost v této věci na základě rizika, nese uživatel resp. třetí strana na základě rizika. Odpovědnost Majitele služby z tohoto důvodu je vyloučena.

Vybrané obchody obdrží od Majitele certifikát kvality služeb. Grafický symbol certifikátu je registrovaná ochranná známka a je vlastnost, které má Majitel výhradné právo používat. Použití certifikátu ze strany Uživatelů a třetích stran je možné pouze po obdržení příslušného prohlášení o shodě od Majitele s předplacenou službou a platbou v souladu s ceníkem. V případě použití grafického znaku certifikátu bez řádné shody Majitele servisu nebo po vypršení období bude Uživatel nebo třetí strana, povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 PLN za každý den neoprávněného použití. Smluvní pokuta bude vyplacena okamžitě na bankovní účet Majitele.

Informace a osobní údaje shromážděné v souvislosti s provozem webové stránky jsou řízeny, spravovány a zpracovány Společností Buykers.com o.o. ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice. E-mail: [email protected].

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro účely registrace, a ke zlepšení a urychlení kontaktu s uživateli servisub, a pro účely uvedené níže. Osobní údaje Uživatel poskytuje dobrovolně. Majitel servisu prohlašuje, že zpracovává osobní údaje uživatele v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, a že používá platí technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných dat od rizika, a zejména chrání osobní ůdaje před jejich zpřístupnění neoprávněným osobám, ztrátou nebo poškozením. Máte právo na přístup ke svým údajům a opravit je. Možný příjemci údajů mohou být jiní uživatelé servisu. Ůdaje jsou sbírány na registračním formuláři, jak je uvedeno v § 5 tohoto řádu. V případě souhlasu Uživatele, osobní údaje budou zpracovány pro marketingové účely. Berete na vědomí, že v souladu s čl. 23 odst. 1 bod. 5 ve spojení. Článek. 23 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů, majitel servisu je oprávněn do té míry, ve které neporušuje ustanovení citovaného zákona, k zpracování vašich osobních údajů do přímého marketingu svých vlastních výrobků nebo služeb poskytovaných těmito a šetření nároků vyplývajících z jeho podnikatelské činnosti. Máte nárok:

a) podávat námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 23 odst. 1 bod 4 a 5 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (J. Dz.U.02.101.926), když je regulátor bude zpracovávat pro marketingové účely nebo pro předávání osobních údajů jinému administrátorovi řídicímu jednotky;

b) podat, v případech uvedených v článku. 23 odst. 1 bod 4 a 5 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (J. Dz.U.02.101.926)

c) napsat odůvodněnou žádost o ukončení zpracování údajů vzhledem ke své konkrétní situaci.

Chcete-li používat servis, je nutno aby Uživatelem mět správný webový prohlížeč. Práce servisu byla přizpůsobena k použití jednoho z následujících prohlížečů: Firefox, Chrome, Safari, Internet Exploret 9.0 nebo novější. Jiné prohlížeče nebudou podporovány a stížnosti týkající se technických problémů vyskytujících se v takových případech budou ponechány bez diagnózy. Tímto berete na vědomí, že využívání služeb Majitele servisu nese se sobou obvyklé rizika spojená s používáním internetu nebo jiné elektronické sítě, navzdory preventivním aktivitám Majitele servisu, např. riziko instalace nepřátelského software (např. viry, trojské koně) nebo riziko ztráty údajů z důvodu náhlého poklesu napětí v síti.

Všechny spory a nároky vyplývající z používání servisu budou postavenz před příslušným soudem pro sídlo Uživatele. Právo rozhodhodujicí pro plnění úkolů uvedených v řádu je polské právo. Uživatel je povinen udržovat své heslo na bezpečném místě. Je plně zodpovědný za použití osobního účtu, a taky za případné následky vyplývající z nesprávné bezpečnosti svého účtu nebo hesla, nebo poskitnutí hok dispozici třetím stranám. Tímto Uživatel vyjadřuje že se shodl na to, že Majitel servisu muže neomezen časem a územím, použitvat, distribuovat a publikovat nahrané ůdaje do obsahu webových stránek, takže používat je na veškeré studie, překlady, zpracování a úpravu obsahu, a používat je ve všech jiných oblastech o kterých jsme se výše nezmínili,bez nároku na odměnu pro Uživatele a bez jeho dohledu, zejména pokud jde o servis. Uživatel taky poskytuje Majitelovi servisu licenci, neomezenou časem a územím k používání obsahu ve všech oblastech použití, včetně oblasti internetu, mimo jiné a zejména následující:

a) využívání obsahu, zcela nebo částečně, s právem na jejich propojení s jiným obsahem;

b) umístění obsahu v databázích servisu;

c) záznam a reprodukci obsahu vytvořením kopie obsahu jakoukoliv technikou, včetně tisku, reprografické, magnetického záznamu a digitální technikí, marketingu, půjčování či pronájmu originálu nebo rozmnoženin;

d) veřejné vystoupení, výstavy, displej, reprodukce, a jeho vysílání, stejně jako veřejný obsah takovým způsobem, že každý může mít k němu přístup na místě a v čase podle své individuální volby.

Publikace, distribuce, likvidace, využití a vypracovávni průzkumu, překlady, zpracování a úprava obsahu nahraného uživateli ve všech oblastech činnosti se provádí bezplatně, tj. bez nároku na odměnu a bez zásahu uživatele. Uživatel souhlasí s tím, ve chvéli ve které příjale smluvní podmínky. Podmínky se stávají platné pro uživatele v okamžiku zavedení prohlášení o záměru přijmout vstup do systému a používat servis. Jakýkoliv obsah obsažený na těchto stránkách nepředstavuje nabídku či informace ve smyslu zákona. Pokud některá část řádu se nedá provést nebo je v rozporu se zákonem, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti. Provozní řád představuje celost interních opatření ze strany majitele a uživatele. Přijetím těchto podmínek Uživatel prohlašuje, že si je přečetl v celém rozsahu se všemi jejími ustanoveními a že nevznese námitky s ohledem na jejich obsah a formu, a že souhlasí s tím, že bude dodržovat úplně tento provozní řád.